Domů / Akce a volný čas / Kam vyrazit v okolí Kolovrat a Lipan

Kam vyrazit v okolí Kolovrat a Lipan

Vycházkové okruhy

okolí Kolovrat byla vybudována síť třinácti vycházkových okruhů, které slouží pro rekreační chodce, běžce, ale i pro maminky s dětmi či pejskaře. Celkové délka všech okruhů je asi 25 kilometrů, jednotlivé okruhy jsou dlouhé zhruba jeden až tři kilometry. Cesty mají přírodní, ale kvalitní povrch a jsou lemovány množstvím stromů – dohromady je jich tu přes šest tisíc. Najdete zde jak informační tabule s mapami, tak lavičky a odpočívadla pro chvíli posezení v přírodě. Jednotlivé okruhy jsou vyznačeny barevnými šipkami s jejich jménem.

Tato síť vycházkových okruhů vznikla na popud bývalého starosty ing. Marka Ovečky. Důvodem pro její vznik bylo, že v okolí Kolovrat se nenacházely žádné oficiální turistické trasy. Kromě toho také Kolovraty leží v poměrně bezlesé krajině, a vycházkové okruhy mohou posloužit také jako biokoridory. V okolí okruhů byly kromě toho založeny nové lesní plochy.

Názvy okruhů se odvíjejí od místní krajiny a historie. Okruh Na Cikánce se třeba jmenuje podle místa, kde kdysi tábořili kočovníci, kteří se nesměli přes noc zdržovat v obci.

Více informací k jednotlivým okruhům včetně jejich mapy najdete zde: http://www.kolovraty.cz/volnocasove-aktivity/turistika

Lesní plochy v nejbližším okolí

Lesopark Prknovka

Tento lesopark spolu s lesíkem Bouďák, který na něj navazuje u viaduktu, tvoří jedinou souvislejší zalesněnou plochu v blízkém okolí Kolovrat. Založil ho na přelomu 19. a 20. století učitel František Prkno, po kterém se park jmenuje. Ten tehdy na tomto místě koupil pozemky a mezi lety 1902 a 1904 zde vysazoval stromy. Pomáhali mu přitom i žáci uhříněveské školy, mezi nimiž byli i žáci z Kolovrat. Učitel si na jižní straně nad potokem postavil vilu, pozemky ale nechal volně přístupné veřejnosti. Až ve třicátých letech po změně majitele došlo k jejich oplocení. Poté pozemek s vilou ještě několikrát změnil vlastníka, a dnes ho využívá organizace Skaut.

Volně přístupná část parku vede podél potoku Říčanky a skládá se hlavně z listnatých stromů – nejdete tu javory, jasany, olše, vrby, topoly i břízy. Občas můžete narazit i na jehličnany, především smrk či borovici. S lesoparkem Prknovka sousedí přírodní park Vodice, který tvoří soustava rybníků na Říčanském potoce.

Lesíky Na Předevsi a Nad Benickou cestou

Lesíky vznikly jako snaha vytvořit v okolí Kolovrat zalesněnou plochu, kterých je tu nedostatek. Vznikl proto projekt, který měl za cíl v jižní části Kolovrat vysadit několik desítek tisíc stromů, ze kterých má vzniknout les pro budoucí generace. Na výsadbě se podíleli i obyvatelé Kolovrat v rámci akce „Stromy pro naše děti“. Pozemky pro toto podujetí ale musela obec vykoupit od soukromých vlastníků, a nepodařilo se získat všechny, které by byly potřebné k tomu, aby byla zalesněná plocha souvislá. Vzniklo tak několik menších lesíků a remízků, které jsou vzájemně propojené vycházkovými trasami.

Naučné stezky v okolí Kolovrat

V širším okolí Kolovrat najdete množství naučných stezek, které vás provedou jak místními přírodními zajímavostmi, tak historií.

Naučná stezka Dubeč – Uhříněves

Zaměření této naučné stezky není jen přírodovědné, ale i historické. Stezka vede územím přírodního parku Říčanka a zahrnuje Říčanský potok a soustavu rybníků, pravěké sídliště, staré lomy a židovský hřbitov, seznámí vás s historií obcí Dubeč i Uhříněves. Můžete si zde prohlédnout i dvě přírodní památky – lom Rohožník s odkrytými geologickými profily prvohorních vrstev a přírodní památku Obora v Uhříněvsi.

Naučná stezka Mýto

Tato stezka vás provede přírodní rezervací Mýto, která je součástí přírodního parku Rokytka u obce Nedvězí. Hlavním lákadlem této stezky je potok Rokytka, který přirozeně meandruje celou rezervací. V této části rezervace protéká úzkým údolím s nivními loukami a jeho klikaté koryto se na mnoha místech hluboce zařezává do svahů.

Naučná stezka Povodím Botíče

Naučná stezka spojuje Hostivař, Petrovice a Pitkovice a seznámí vás s chráněnými územími a zachovalými oblastmi původní přírody v povodí Botiče a Pitkovického potoka. Stezka začíná u Toulcova dvora, prochází přes přírodní památku Meandry Botiče k hradišti Šance, podél Hostivařské přehrady, přes Petrovice a údolím Pitkovického potoka do Pitkovic, kde najdete přírodní památku Pitkovická stráň, asi nejcennější přírodní území, na které na této stezce narazíte. Informační tabule naučné stezky kromě přírodních zajímavostí také poukazují na škody, které lidé na zdejší krajině napáchali – především necitlivé zásahy do krajiny a výstavbu, nebo znečištění potoka, i přes které zde ale žije velké množství druhů ryb.

Naučná stezka Milíčov

Tato naučná stezka vyznačuje okružní trasu přírodním parkem Botič – Milíčov. Její výchozí a zároveň konečný bod je na severozápadním úpatí Milíčovského svahu. Stezka vede mokřinami a pastvinami kolem Milíčovského dvora, nově založenou třešňovou alejí a kolem soustavy rybníků, která se nachází v povodí Milíčovského potoka, který je přítokem Botiče. Stezka se sice nachází blízko Jižního města, ale nezasahuje ji automobilový ruch této městské části.

Naučná stezka Říčansko

Naučná stezka Říčansko vede východním okolím Říčan a hodí se obzvlášť pro letní výlety, protože na jejím konci najdete koupaliště. Vychází přímo z centra Říčan, vede dolů k říčanskému hradu, dále k soustavě rybníků a směrem ke Světicím, kde vstupuje do Říčanského lesa, který představuje největší zalesněnou plochu v okolí Kolovrat. Tímto lesem potom vede většina délky stezky. V jejím závěru sestoupíte údolím potoka Rokytky do Radošovic a můžete se vykoupat na koupališti Jureček, který se nachází asi kilometr a půl od Říčanského nádraží.

Stezka je všeobecně zaměřena, přináší informace jak o historii Říčan, tak o místní fauně a flóře, ale i o myslivosti, geologické stavbě a ochraně životního prostředí.