Domů / Novinky / Školství v Kolovratech

Školství v Kolovratech

V Kolovratech najdete mateřskou školu, která poskytuje celodenní péči o děti, základní školu s uceleným prvním stupněm a odloučené pracoviště ZUŠ Praha 10 – Bajkalská, kam děti mohou docházet na výuku hudby.

Mateřská škola Kolovraty

Mateřská škola se nachází v klidném a čistém prostředí v oblasti obklopené přírodou. Školka využívá prostory tří moderních dvoupodlažních budov. Děti mají k dispozici školní zahradu a využívají i blízké dětské hřiště.

Školka pro děti organizuje výlety, návštěvy muzeí a divadel, besídky a další aktivity. Děti se také zapojují do projektu „Hrajeme si a pomáháme“.Jsou také zapojeny do enviromentální výchovy, která se skládá z celoročních aktivit se vztahem k přírodě.

Mateřská školka má kapacitu pro 168 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. O děti se stará čtrnáctičlenný pedagogický sbor. Stravování poskytuje školní jídelna Základní školy Kolovraty. Školka je v provozu od 6:30 do 17 hodin.

Kontakty a bližší informace naleznete na stránkách http://www.mskolovraty.cz/

Základní škola Kolovraty

Základní škola v Kolovratech poskytuje vzdělání od prvního do pátého ročníku základního stupně. Ve školním roce 2012/13 měla škola celkem dvanáct tříd a učilo se v ní 252 žáků. Zdejší škola má dlouhou historii – byla založena v roce 1897. Výuka probíhá ve dvou budovách – starší, hlavní budově, která je v provozu od počátků školy, a nové budově, postavené v roce 2009.

V hlavní budově se nachází sedm učeben. Jedna z nich je určena pro výuku informačních a komunikačních technologií a multimediální části výuky ostatních předmětů.  Je vybavena 26 počítači a tiskárnou. Každý žák má při výuce k dispozici vlastní počítač, který je propojen s počítačem vyučujícího, jenž tak může sledovat jeho práci.V hlavní budově školy dále také najdete školní knihovnu.

V nové budově školy najdete pět dalších tříd, které po skončení vyučování slouží jako herny školní družiny. Dále se zde nachází plně vybavená keramická dílna s vlastní pecí a cvičná kuchyňka. Třídy v obou budovách jsou vybaveny moderním ergonomickým nábytkem.

 

V Základní škole Kolovraty probíhá vzdělávací program KOPR, zaměřený na komunikaci a prevenci rizikového chování. Soustředí se i na zdraví žáků a výuku první pomoci. Tento program má za cíl vytvořit ve škole zdravé klima jak mezi žáky a učiteli, tak mezi studenty navzájem. Program zajišťují externí odborníci a postupně jím procházejí jak žáci všech tříd, tak učitelé a vychovatelé včetně ředitele.

Projekt je každý rok aktualizován. V jeho rámci škola spolupracuje s Policií ČR, Vyšší odbornou zdravotnickou školou 5. května, organizacemi Život bez závislosti, Dys-centrum a dalšími. V rámci projektu se v každém ročníku součástí výuky stávají dvě témata, která jsou zaměřená na zdraví a psychiku. Probírá se například zdravá výživa nebo péče o zuby,  ale i závislosti, domácí násilí či šikana. Součástí projektu je i výuka komunikačních dovedností jako samostatný předmět, nebo důraz na výuku angličtiny. Na závěr v pátém ročníku proběhne kurz, který má žáky připravit na přechod na druhý stupeň základní školy.

 

Škola pro své studenty nezajišťuje jen běžnou výuku, ale také organizuje školy v přírodě, tábory, lyžařské výcviky a exkurze. Organizuje také sportovní akce, zájmové kroužky a jiné volnočasové aktivity. V rámci zájmových kroužků pro studenty je možné si vybrat například mezi výukou různých cizích jazyků, dramatickým kroužkem, výtvarným kroužkem, keramikou, ale třeba i členstvím ve školní rockové kapele.

Školní jídelna má kapacitu pro 500 strávníků a poskytuje stravování nejen základní škole, ale i mateřské škole a zaměstnancům MÚ. Základní škola spravuje víceúčelové školní hřiště v ulici Nad Parkánem, které bylo v roce 2012 zrekonstruováno a byla zde zbudována rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký.

Kontakty a bližší informace naleznete na stránkách http://www.zskolovraty.cz/

ZUŠ Praha 10 – Bajkalská

Základní umělecká škola v Kolovratech, která se zabývá výukou hudby, je odloučeným pracovištěm ZUŠ Praha 10 – Bajkalská, která má dlouhou historii. Základní umělecká škola v Bajkalské ulici zahájila výuku už v roce 1960. Tehdy měla pouze hudební obor a vyučovala se hra na housle, klavír, trubku a akordeon. V této době tu studovalo 267 žáků a učitelský sbor zahrnoval sedm osob.

 

V průběhu času škola otevřela také výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. V roce 1965 zde studovalo již kolem osmi set žáků. Po roce 1989 pak nastal nový rozvoj  školy – její studenti jezdili na zahraniční zájezdy do Německa, Holandska, Dánska a Francie.

V roce 1992 bylo otevřeno odloučené pracoviště ZUŠ v Praze 10 – Kolovratech.

Vyučuje se zde pouze hudební obor. Děti se mohou naučit hrát na klavír, flétnu, kytaru či housle, součástí výuky je i hudební nauka. Žáci se kromě individuální hry na hudební nástroje také zapojují do hudebních souborů a vystupují na koncertech.

Základní uměleckou školou Praha 10 – Bajkalská prošlo množství současných profesionálních hudebníků, například kytaristka a písničkářka Lenka Filipová, trumpetista Jan Hasenörl, flétnisti Václav Slivanský a Žofie Vokálková a mnozí další.

Kontakty a bližší informace naleznete na stránkách http://www.zus-bajkalska.cz

 

Další vzdělání

V Základní škole Kolovraty mohou studenti projít úplným prvním stupněm svého vzdělání, ale ani za jeho pokračováním se nemusí vydávat daleko. V blízkých Říčanech se nachází dvě gymnázia Gymnázium Říčany a soukromé Masarykovo klasické gymnázium.